Povinně zvěřejňované informace

1. Název subjektu

Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Základní škola a mateřská škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je obec Lelekovice

 

3. Organizační struktura

Popis org. struktury TADY

 

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou uvedené v rubrice  Lidé ve škole.

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Poštovní

Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Hlavní 102/32

664 31 Lelekovice

4.2 Adresa pro osobní návštěvy

Stejná jako poštovní.

4.3 Úřední hodiny

pondělí 8.00 - 15.00

úterý 11.00 - 15.00

středa 8.00. – 12.00

čtvrtek 8.00 - 15.00

pátek 8.00 - 15.00

Konzultační hodiny učitelů podle dohody s jednotlivými učiteli.

4.4 Telefonní čísla

Ředitelka školy: 541 232 247, 603 463 950

Zástupkyně ředitelky: 541 232 247, 739 027 320

Hospodářka: 541 232 247, 739 027 320

Školní družina: 541 232 247, 739 027 320

4.5 Číslo faxu

Fax škola nemá.

4.6 Adresa webu

www.zslelekovice.cz

http://www.skolkalelekovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

ID dkesvj9

4.8 Další elektronické adresy

Jsou uvedeny v rubrice Kontakty a Lidé ve škole

 

5. Případné platby lze poukázat

BÚ ZŠ Lelekovice 18 12 14 955/0300

BÚ Klub rodičů 19 58 85 207/0300

 

6. IČ

750 21 871

IZO školy 600 110 737

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH.

 

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

Školní řád

Školní vzdělávací program

Výroční zpráva

8.2 Rozpočet

Střednědobý výhled 2022- 2023

Rozpočet na rok 2021
 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte ředitelce školy.

 

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy).

Elektronicky ředitelce školy.

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku (Správní řád).

 

12. Formuláře

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad

Žádost o přestup do ZŠ Lelekovice

Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání

Žádost o vzdělávání podle IVP

 

 

13. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané přepisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 Sb. správní řád

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Vyhláška 48/2005 Sb. a vyhláška 140/20018 Sb.

Vyhláška 74/2005 Sb.

14.2 Vydané právní předpisy

viz Dokumenty ke stažení

15. Úhrady za poskytování informací

__

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

__

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zprávy - archiv

2017/2018

2016/2017

 

 

 

 

Další povinně zveřejňované informace

Informace ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím