Povinně zvěřejňované informace

1. Název subjektu

Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Základní škola a mateřská škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele.

Zřizovatelem je obec Lelekovice

 

3. Organizační struktura

Popis org. struktury TADY

 

Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou uvedené v rubrice  Lidé ve škole.

 

4. Dokumenty

 

Plán EVVO 2022-2023

ICT plán 2022 - 2024

Minimální preventivní program 2023

Plán rozvoje ZŠ a MŠ  2022 - 2025

 

4.1 Seznam hlavních koncepčních dokumentů

 

ŠKOLNÍ ŘÁD 2022-2023

 

ŠVP Pěšina 2022

Tabulky vzdělávacích oborů  ŠVP Pěšina 2022

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021/2022

příloha č. 1 k výroční zprávě

příloha č. 2 k výroční zprávě

Příloha č. 3 k výroční zprávě

Výroční zpráva MŠ 2021/2022

Шкільні правила 2022-2023

 

4.2 Rozpočet

Střednědobý výhled 2025-2026

Rozpočet na rok 2024

 

 


 

5. Žádosti o informace

Žádosti o informace posílejte ředitelce školy.

 

6. Příjem žádostí a dalších podání

Poštou na adresu školy (adresovat ředitelce školy).

Elektronicky ředitelce školy.

7. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají písemně na adresu školy (adresovat ředitelce školy), lhůta pro podání se řídí příslušnými právními předpisy dle opravného prostředku (Správní řád).

8. Popisy postupů návody pro řešení životních situací

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

9. Předpisy

9.1 Nejdůležitější používané přepisy

Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění

Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění

Zákon 500/2004 Sb. správní řád

Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění

Zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění

Zákon 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

Zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Vyhláška 48/2005 Sb. a vyhláška 140/20018 Sb.

Vyhláška 74/2005 Sb.

9.2 Vydané právní předpisy

viz. dokumenty ke stažení

10. Výroční zprávy - archiv

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

 

 

 

 

Další povinně zveřejňované informace

Informace ze zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím