GDPR

Základní škola, Lelekovice jmenovala pověřencem pro ochranu osobních údajů:

Kontaktní údaje pověřence

titul, jméno, příjmení:      Ing. Marek Jakubský

e-mailová adresa:           marek.jakubsky@csystem.cz

telefon:                               602 788776

 

Co poskytuje?

·informace a poradenství správci či zpracovateli, včetně zaměstnanců, kteří se na zpracování podílejí

·monitoruje soulad zpracování osobních údajů s GDPR

·spolupracuje na tvorbě Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

·spolupracuje s dozorových úřadem (ÚOOÚ)

·působí jako kontaktní místo pro dozorový úřad

·obrací se na něj subjekty údajů, zákonný zástupce subjektů údaje (žáka)

·je vázán mlčenlivostí a důvěrností

 

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 

GDPR - General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Hlavním smyslem uvedeného předpisu je vyšší harmonizace úpravy ochrany osobních údajů a posílení práv subjektů údajů, a tedy i kvalitnější kontrola nakládání s osobními daty

V souladu s tímto principem pracuje škola podle nově nastavených pravidel ochrany osobních údajů v listinné i elektronické podobě.

Co je osobní údaj?

 

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Základní škola, Lelekovice, okres Brno – venkov zastává roli správce osobních údajů

 

Kontaktní údaje správce

Základní škola, Lelekovice, okres Brno – venkov

  doručovací adresa:              Hlavní 102/32, 664 31Lelekovice

  adresa datové schránky:    dkesvj9

  telefon:                                   420 541 23 22 47

 

Jako správce osobních údajů zpracovává údaje žáků především v níže uvedených případech:

 

 •  přijetí k základnímuvzdělávání,
 •  rozhodnutí ve správním řízení – přestup z jiné základní školy, povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka
 •  povinné dokumentace školy (školní matrika, dokumentace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence čísla vysvědčení vycházejících žáků a zápisových lístků,protokol z komisionálních zkoušek, evidence úrazů žáků),
 • agendy školní družiny (přijímání do školní družiny, evidence žáků ve školní družině)
 • poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště (metodik prevence, výchovný poradce),
 • podkladů k vyúčtování (jízdného a vstupného žáků, přihlášky do soutěží, projektová dokumentace),
 • zajištění zdraví a bezpečnosti (lékařské povolení k účasti na akci, plaveckém nebo lyžařském výcviku, prohlášení obezinfekčnosti),
 • udělení souhlasu zákonnými zástupci (k účasti na školní akci nebo výletu, ke zveřejnění jména v rámci prezentace akce na webových stránkách, v tisku apod., k pořizování fotografií z akcí nebo výletů
 • podání žádosti zákonnými zástupci (k uvolnění z vyučování, k úpravě vzdělávání ze zdravotních důvodů),
 • zajištění školního stravování (evidence strávníků),
 • plnění výchovně vzdělávacích záměrů (organizace a potřeby výuky - např. elektronická žákovská knížka.),
 • prezentace a propagace školy (webové stránky, prezentace žákovských prací, fotogalerie školy, kronika, propagační materiályškoly),
 • evidence čtenářů školní knihovny

 

Právní důvody školy pro zpracování osobních údajů?

 

Existují tyto důvody:

·         plnění smlouvy (např. plán pedagogické podpory)

·         plnění právní povinnosti (např. školní matrika)

·         splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. kontaktní údaje rodičů)

·         oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém)

·         ochrana životně důležitých zájmů (vážný úraz dítěte)

·         souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím

zprávy na doručovací adresu správce,

datovou zprávou do datové schránky správce,

osobně správci na jeho doručovací adrese v provozní době: 8.00 – 16.00 hodin v pracovní den

e - mailem na adrese........

                     

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

V Lelekovicích, 24. 5. 2018

Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy