Vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Po zarostlém chodníčku hledám do života cestičku…

Charakteristika vzdělávacího programu a vzdělávací obsah (celý ZDE)

Cílem našeho programu je připravit dětem takové podmínky, podnětné prostředí a pestrou nabídku činností, aby v mateřské škole prožívaly chvíle plné pohody, radosti z objevování a poznávání.  A také, aby se za spoluúčasti rodiny rozvíjely v samostatné a zdravě sebevědomé jedince, kteří budou připraveni pro další život. Chceme, aby pro ně mateřská škola byla kamarádská, tvůrčí, vstřícná, empatická, hravá a s velkou nabídkou možností poznávat okolní svět a seznamovat se s jeho krásami.
Mateřská škola realizuje vzdělávání dětí podle programu, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě. Základní pilíře programu tvoří individualizace, vedení dětí k samostatnému rozhodování (možnost volby a převzetí odpovědnosti), sebehodnocení prostřednictvím portfolia, nabídka různých forem spolupráce s rodinou.
Program je založen na poznávání, respektování a rozvíjení individuálních potřeb dítěte. Vytváří podnětné klima školy, které stimuluje nadané děti, povzbuzuje méně nadané, podporuje slabší a zajišťuje optimální vývoj dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. Výchova a vzdělávání pozitivním prožitkem, přírodou a v přírodě, činnostmi, praktickým charakterem, získáváním zdravého sebevědomí a schopnostmi sebehodnocení povzbuzuje děti k učení, vede k aktivitě. Cílem našeho úsilí je získávání celoživotně nezbytných kompetencí, se zvláštním zřetelem k ochraně a tvorbě životního prostředí. Naším záměrem je vytvořit dětem pohodové prostředí vlídné k dětem i k přírodě.
Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v environmentální oblasti se založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na okolní prostředí a vytvoření základů pro otevřený a zodpovědný postoj dítěte k sobě samému i k okolnímu světu. Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat, kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost, rozpoznávat problémy a řešit je, být tvůrčí, mít představivost, sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství.
Záměrné pozorování a analýza zjištěných skutečností je základem individualizovaného přístupu k jednotlivým dětem.
Dostatek prostoru pro spontánní činnosti a možnost pozorování dětí v nich vede k poznávání jejich zájmů a následnému plánování vzdělávacích aktivit, kde jsou uplatňovány metody prožitkového, sociálního a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí a různé formy práce (frontální, individuální, skupinové, diferencované). Důsledně jsou zohledňovány možnosti a potřeby jednotlivých dětí. Vzdělávací nabídka je plánována do prostor, ve kterých si děti samostatně volí své zaměstnání. Předpokladem realizace je pomoc dětí na přípravě pomůcek, vlastní činnost i samostatný úklid. Důležitou součástí vzdělávacích aktivit každého dne je sdílení s ostatními. Podle zájmů a aktuálnosti je sestavován obsah vzdělávací nabídky, která směřuje k postupnému naplňování očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí.