Zápis do 1. třídy - Informace

Zápis bude probíhat dne 18. 4. 2024 od 13 do 18 hodin v budově základní školy.

Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2017 do 31. srpna 2018, tj. dětí které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku 6 let a dětí s odkladem školní docházky z loňského školního roku.

 

Vyplňte online žádost odkaz bude aktivní do 31. 4. 2024.

  • k zápisu s sebou přineste svůj občanský průkaz, rodný list dítětě a podpesanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávávní
  • žádost lze vyplnit také v den zápisu na místě, formuláře budeme mít pro vás připraveny
  • zápis lze provést i bez přítomnosti dítěte

V případě žádosti o odklad školní docházky, je nutné jej podat spolu s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. K odkladu je potřeba doložit vyjádření z pedagogicko psychlogické poradny a vyjádření dětského lékaře. (ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY)

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo o odkladu povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději do 18. 5. 2024 na webových stránkách školy a vyvěšením na nástěnce školy umístěné před školou.

Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku k plnění povinné školní docházky

V souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění určuji tato kritéria přijetí žáků do 1. ročníku:

Žáci budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. Správní řád v platném znění. Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií:

  1. Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu dle spádovosti obcí do příslušného školského zařízení – trvalý pobyt dítěte v Lelekovicích a v České.
  2. Poté budou přijati žáci mimo tento obvod, kteří mají na ZŠ Lelekovice sourozence.
  3. Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod ZŠ Lelekovice.

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitel školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem – nejprve žáci dle kr. č. 3, v případě stálé nerozhodnosti následně žáci dle kr. č. 2.

 

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách, které proběhnou v červnu 2024.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručenou poštou.

Rozhodnutí o povoleném odkladu povinné školní docházky se nezasílá a bude připravené k vyzvednutí v sekretariátu školy po 31. květnu.

Rozhodnutí o nepovolení odkladu povinné školní docházky Vám bude doručeno poštou.

 

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Budeme se těšit na osobní setkání s Vámi a Vaším dítětem.