Přijímání dětí

Základní postup přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy probíhá každoročně v měsíci květnu, kdy je stanoven termín k podání žádostí o přijetí. Tento termín je oznámen vždy předem na webu, vývěsce MŠ a na úřední desce OÚ v dostatečném předstihu, aby si zákonní zástupci dětí mohli připravit vše potřebné, a to:

1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

2. evidenční list dítěte - potvrzený lékařem

3. rodný list (slouží pouze k nahlédnutí)

4. občanský průkaz zákonného zástupce

Potřebné tiskopisy jsou zákonným zástupcům připraveny k osobnímu vyzvednutí v MŠ (ve formě dne otevřených dveří či po předchozí domluvě) anebo ke stažení na webu. 

Všechny žádosti doručené v době konání zápisu jsou zpracovány, bodově ohodnoceny dle daných kritérií a je jim přiděleno registrační číslo, pod kterým následně zákonní zástupci naleznou infromaci, zda bylo jejich dítě do mateřské školy přijato či nikoliv. Podrobnější informace jsou zveřejněny vždy v předstihu před konáním samotného zápisu (zpravidla na začátku dubna).

Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, které mají ze zákona stanovenou povinnou předškolní docházku a děti, které před začátkem školního roku dovrší nejméně 3 let, a to vždy do počtu kapacity mateřské školy.  Během roku může dojít k přijetí dítěte pouze za podmínky volné kapacity. 

Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v Lelekovicích. Trvalý pobyt v obci se prokazuje předložením občanského průkazu se záznamem o trvalém pobytu v obci alespoň jednoho zákonného zástupce, popřípadě potvrzením z příslušné ohlašovny trvalého pobytu. Trvalý pobyt nelze doložit čestným prohlášením o budoucím trvalém pobytu v obci.

A proč právě naše mateřská škola? 

MŠ je na klidném místě

zajištění speciálně-pedagogické péče zvláště v oblasti logopedické a v přípravě předškoláků

prostorná, členitá a zrevitalizovaná zahrada s interaktivními prvky, ze které je možné vyjít na procházky přímo do blízkého lesa

pěstování rostlin na školní zahradě – děti se o ně starají, sází, zalévají a sledují tak vývoj od semínka k rostlině až k jejímu využití, např. i v naší školní kuchyni; taktéž byliny z bylinkové zahrádky jsou využívány k přípravě jídel a nápojů

pestrá, chutná a zdravá strava vařená přímo v naší školní jídelně

skvělý kolektiv milých paních učitelek, přátelská rodinná atmosféra, příjemné klima

vstřícná spolupráce s rodiči, pestrá vzdělávací nabídku, respektování potřeb dětí, logopedická péče speciálního pedagoga i jeho poradenství

divadla, výlety, environmentální výukové programy, společné akce rodičů s dětmi (podzimní tvoření, oslavy svátků, slavnostní ukončení školního roku s pasováním předškoláků), dále lyžařský výcvik, kurz bruslení, kroužek angličtiny, zumby a další aktivity vycházejících ze společného života v naší obci