Školní poradenské pracoviště

Každé dítě, které přijde do naší školy, má jiné předpoklady, zájmy a potřeby ve vzdělávání.

 

Proto se snažíme vytvořit našim žákům takové podmínky, aby se mohli rozvíjet podle svých individuálních možností a zároveň se ve své různosti vzájemně respektovali.

 

Na dosažení této vize, označované jako inkluzivní vzdělávání, se kromě učitelů podílí také školní speciální pedagog, asistenti pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence a nově i logoped, kteří společně tvoří tým školního poradenského pracoviště. Vedoucím týmu je ředitelka školy Mgr. Hana Mikaušová.

 

Školní poradenské pracoviště při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je jedním z prováděcích předpisů ke Školskému zákonu.  

Standartní poradenské a konzultační služby školního poradenského pracoviště jsou poskytovány bezplatně a opakovaně žákům i jejich zákonným zástupcům a pedagogům.  K jeho hlavním cílům patří iniciace aktivit vedoucích k zlepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Program poradenských služeb ve škole je k dispozici  ZDE

 

Minimální preventivní program zde

 

Pokud se vám zdá, že má vaše dítě jakékoliv potíže, které jsou závažnější než běžné výkyvy ve školní práci, doporučujeme vám poradit se vždy nejdříve s třídním učitelem, který vás nasměruje a doporučí další postup.

 

Zákonný zástupce nezletilého žáka má také právo obrátit se na jakoukoli pedagogicko psychologickou poradnu, kde tým odborníků v čele s psychologem určí přesný charakter a závažnost žákových obtíží. Naše škola je spádová pro PPP Brno, Hybešova 15 (hybesova@pppbrno.cz, kontaktní čísla 543 426 080, 731 658 683 a číslo pro objednání 541 422 822).

 

Výchovný poradce:

Mgr. Hana Mikaušová

 

Školní speciální pedagog: 

Mgr. Markéta Nečasová

necasova@zslelekovice.cz

 Mgr. Marie Muzikářová

muzikarová@zslelekovice.cz

Metodik prevence:

Mgr. et Mgr. Iveta Kišová

Minimální preventivní program zde

 

Asistenti pedagoga:

Ing. Yveta Förchtgottová, Martina Čuprová, Andrea Kovářík, Jarmila Bařinková, Ing. Kateřina Slavatová

 

Logoped pro MŠ a ZŠ: 

Mgr. Monika Azzouzi