Projekty ve škole

 

 

 

Projekt (název, registrační číslo):

Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.02.XX/00/22_002/0005873

VÝŠE PODPORY – 1 413 251,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2023

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2025

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

 - Personální podpora

 - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;

 - Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání

 - Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Strategie:

Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Cíl projektu:

Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

Vybrané aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Školní asistent ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání žáků v ŠD/ŠK

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

 

 


                                                                                           

 

 

Doučování

 

ZŠ a MŠ Lelekovice ve školním roce 2022/2023 dále pokračuje v realizaci podpory financované z Nástroje pro oživení a odolnost EU, investice 3.2.3. Národního plánu obnovy.

Doučování probíhá v odpoledních hodinách pro žáky, kteří jsou pedagogy vybráni dle daných kritérií s prioritním  zaměřením na ohrožení školním neúspěchem a  zvýšení vzdělanostních nerovností

 

 

 

Více si můžete přečíst ZDE


 

Národní plán podpory návratu do škol (čj.: MŠMT - 14025/2021/2)  souvisí primárně  s činostmi školy vedoucími k vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodů pandemie covid - 19.

 


 

 

Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

je v období od 1.9.2021 do 30.6.2023 zapojena do projektu

 

ŠABLONY III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020600

 

Celková výše přidělených financí : 691 734,00 Kč

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

 

Tato výzva mimo jiné pomůže škole při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Rozvojové aktivity budou v ZŠ a MŠ podpořeny „Projektovými dny ve výuce“ a v MŠ ještě dalším „Projektovým dnem mimo školu“.


 


 

Projekt

 

PERSONÁLNÍ PODPORA MŠ LELEKOVICE II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014151 VÝŠE PODPORY – 444 891,00 KČ

je spolufinancován Evropskou unií - ukončen

 

Výzva pomůže škole při společném vzdělávání dětí/žáků možností personálního posílení o školního asistenta.

 

 

Projekt

 

PERSONÁLNÍ PODPORA ZŠ LELEKOVICE II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009825 VÝŠE PODPORY – 946 048,00 KČ

je spolufinancován Evropskou unií - ukončen

 

Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní asistent ZŠ, ŠD,ŠK) a využitím ICT ve vzdělávání zkvalitnit výuku, podpoří ohrožené žáky prostřednictvím doučování a zájmových aktivit ŠD /ŠK, podpoří spolupráci s rodiči žáků a veřejností.

 

 

 

BUDKA– BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ve spolupráci s Lipkou-školským zařízením pro environmentální vzdělávání, p. o.

 

Cílem projektu je

·         navázání dlouhodobého partnerství mezi naší školou a organizací Lipka

·         zapojení pedagogů naší školy do tvorby nových vzdělávacích programů a propojování formálního a neformálního vzdělávání

·         vytvoření nových vzdělávacích programů, které budou rozvíjet vybrané klíčové kompetence žáků a jejichž metodiky budou s nevelkými úpravami přenositelné na další školy

 

Ve spolupráci s pracovištěm Lipky Jezírko se účastníme podaktivity 2.2., jejímž cílem je vytvoření cyklu programů o Lišce Bystroušce a následně realizace pobytových programů v přírodě.